In English, Thai

Incoterms (International Commercial Terms) เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด หรือข้อกำหนดค่ามาตรฐานที่ใช้ตกลงในการทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ  สำหรับผู้ค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ทราบถึงกรอบขอบเขตของความรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่างๆ โดยตัว Incoterms ในปี 2020 ได้มีความเปลี่ยนแปลงจาก Incoterms 2010 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

incoterm- ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

EXW: Ex-work : INCOTERM

 • ผู้ซื้อจะต้องมารับสินค้าไปเองจากผู้ขายได้วางสินค้า ณ สถานที่ที่ได้ระบุไว้ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งที่โรงงาน หรือคลังสินค้า (ผู้ขายไม่ต้องโหลดสินค้ามาบนยานพนะที่มารับ)
 • ผู้ซื้อต้องเป็นคนรับความเสี่ยงต่อปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อได้รับมอบสินค้า เช่น ความเสี่ยงต่อการสูญหาย หรือเสียหาย
 • ผู้ซื้อจะต้องรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้าหลังจากสินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว เช่น ค่ายกสินค้า ค่ารถ ค่า Freight (ค่าระวาง)
 • ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของผู้ดำเนินพิธีการขาออก/ผ่านแดน/ขาเข้า โดยผู้ขายจะให้ความช่วยเหลือด้านเอกสารและข้อมูลเพื่อการส่งออก

 

 

FCA: Free Carriage : INCOTERM

 • ผู้ขายจะเป็นผู้ส่งมอบสินค้าบนพาหนะของผู้รับขนส่ง ที่ผู้ซื้อจัดมารับ ที่สถานที่ที่ระบุ โดยส่วนมากจะเป็นที่ ท่าเรือ หรือสนามบิน ตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงกันไว้
 • ผู้ซื้อจะต้องรับความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าแล้ว
 • ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า โดยนับจากเวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว
 • ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการพิธีการขาออก และผู้ซื้อจะเป็นผู้ดำเนินพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า โดยผู้ขายจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในด้านเอกสารและข้อมูลเพื่อการผ่านแดน/นำเข้า

FAS: Free Alongside Ship : INCOTERM

 • ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าโดยจะวางสินค้าไว้ที่ข้างเรือของผู้ซื้อ ที่บริเวณของท่าเรือต้นทางที่ได้ระบุไว้
 • ผู้ซื้อจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าแล้ว
 • ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโดยจะนับต้องแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องพิธีการขาออก โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า

 

FOB: Free on Board : INCOTERM

 • ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าโดยโดยวางสินค้าไว้บนเรือของผู้ซื้อบริเวณท่าเรือต้นทางที่ระบุ
 • ผู้ซื้อจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าแล้ว
 • ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า โดยนับจากเวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบเรียบร้อย
 • ผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินพิธีการขาออกโดยผู้ซื้อจะเป็นผู้ดำเนินการพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า

 

CFR: Cost and Freight  : INCOTERM

 • ผู้ซื้อจะรับมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ไปวางไว้บนเรือที่บริเวณท่าเรือส่งออกที่ ตามที่ได้ระบุ และรับสินค้าจากผู้รับขน ที่ จุดท่าเรือปลายทางที่ระบุ
 • ผู้ซื้อจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้า เมื่อได้รับมอบสินค้าแล้ว
 • ผู้ขายจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อสินค้าได้รับการส่งมอบแล้ว โดยที่ผู้ขายจะต้องทำสัญญาขนส่งสินค้าทั้งชำระค่าระวางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากจุดส่งมอบไปยังจุดปลายทางที่ได้ตกลงกันไว้
 • ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องผู้ผ่านพิธีการขาออก และผู้ซื้อจะเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า

 

 

CIF: Cost Insurance Freight 

 • ผู้ซื้อจะได้รับมอบสินค้าเมื่อผู้ขายไปวางไว้บนเรือ บริเวณท่าเรือส่งออกที่ได้ระบุไว้ และรับสินค้าจากผู้รับ ซึ่งขนที่บริเวณท่าเรือปลายทางที่ระบุ
 • เมื่อสินค้าได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมด
 • ผู้ขายจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด จนถึงการส่งมอบ ผู้ขายจะต้องทำสัญญาขนส่งสินค้าและชำระค่าระวางตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นจากจุดหมายปลายทางที่ตกลงกันไว้
 • ผู้ขายจะรับผิดชอบเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก โดยที่ผู้ซื้อจะเป็นผู้ผ่านพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า
 • ผู้ขายต้องทำสัญญาประกันภัยและทำการชำระค่าประกันภัยจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทางใน Clauses (C) ของ Institute Cargo Clauses
 • Customs Clearance Point คือผู้ขายจะรับผิดชอบเป็นผู้ผ่านพิธีการขาออก และผู้ซื้อจะรับผิดชอบเป็นผู้ผ่านแดน/ขาเข้า

 

CPT: Carriage Paid To 

 • ผู้ขายจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับขนที่ได้กำหนด และผู้ซื้อจะได้รับสินค้าจากผู้รับขนในสถานที่ระบุ
 • ผู้ซื้อจะต้องรับความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้า เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับจัดการขนส่งผู้ขายว่าจ้าง
 • ผู้ขายต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้านับแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบแล้ว
 • ผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินพิธีการขาออก โดยผู้ซื้อเป็นผู้ดำเนินพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า

 

 

CIP: Carriage and Insurance Paid To 

 • ผู้ซื้อจะได้รับมอบสินค้าจากผู้ขาย โดยที่ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับ ณ จุดที่กำหนดโดยผู้ซื้อจะรับสินค้าจากผู้รับขน ณ สถานที่ปลายทางที่ได้ระบุเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
 • ผู้ซื้อจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมด เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสินค้าแล้ว
 • ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายของสินค้าจนไปถึงสถานที่ส่งมอบปลายทางทั้งหมด ซึ่งจะตามที่ได้ระบุภายใต้สัญญารับขน โดยที่ผู้ขายจะต้องทำสัญญาประกันภัยต่อความเสี่ยงและชำระค่าประกันภัยให้ผู้ซื้อ โดยจะเริ่มจากจุดส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับจัดการขนส่งที่ผู้ขายว่าจ้าง ไปยังสถานที่ปลายทางที่ระบุ
 • ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการพิธีการขาออก โดยผู้ซื้อเป็นผู้ดำเนินพิธีการผ่านแดน/ขาเข้า

 

DPU: Delivered at Place Unloaded 

 • ผู้ขายจะต้องขนถ่ายสินค้าลงบนพาหนะขนส่งที่ได้มาถึง และส่งมอบสินค้าโดยจะวางไว้และให้ผู้ซื้อมารับสินค้าเอง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ
 • ผู้ขายจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดในการนำสินค้าไปและขนถ่ายลง ณ สถานที่ปลายทางที่ระบุ
 • ผู้ขายจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้า จนถึงสถานที่ส่งมอบปลายทางที่ระบุ ภายใต้สัญญารับขน
 • ผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินพิธีการขาออกและผ่านแดน โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้ดำเนินพิธีการขาเข้า

 

DAP: Delivered at Place 

 • ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าบนพาหนะขนส่ง บริเวณที่พร้อมจะขนถ่ายสินค้าลง ตามที่ได้ระบุสถานที่ปลายทางไว้
 • ผู้ซื้อจะเป็นรับความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้า เมื่อสินค้าได้รับมอบ
 • ผู้ขายจะเป็นคนรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจนถึงสถานที่ส่งมอบปลายทาง ที่ได้ระบุภายใต้สัญญารับขน
 • ผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินพิธีการขาออกและผ่านแดน โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้ดำเนินการพิธีขาเข้า

 

DDP: Delivered Duty Paid 

 • ผู้ขายจะต้องส่งมอบสินค้าบนพาหนะขนส่งที่จะมาถึง โดยพร้อมที่จะขนถ่ายสินค้าลง ณ บริเวณจุดที่ตกลง สถานที่ปลายทาง
 • ผู้ขายจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดในการนำสินค้าไป และขนถ่ายลง ที่สถานที่ปลายทางที่ระบุ
 • ผู้ขายจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและการขนส่งสินค้าจนสินค้าถึงสถานที่ส่งมอบปลายทางที่ระบุ โดยภายใต้สัญญารับขน
 • ผู้ขายจะเป็นผู้ดำเนินพิธีการทั้งขาออก, ผ่านแดน, และขาเข้า

 

 

 

 

 

ในการนำเข้า หรือส่งออกสินค้า เราควรมีเลือกตัวแทนที่เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยดำเนินการ ช่วยประหยัดเวลา และเพิ่มกำไรให้กำไรให้กับธุรกิจคุณได้

ปรึกษาเรา 02-249-9001

ศึกษาเพิ่มเติม

วิธีค้นหาพิกัดอัตราอากรศุลกากรขาเข้าด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต

” ราคาศุลกากร ” เมื่อจะนำเข้า เราต้องรู้

การนำเข้าส่งออกเร่งด่วน

Recommended Posts