In English, Thai

AEO คืออะไร แล้วมีความสำคัญอย่างไร

ผู้ประกอบการด้านการเป็นตัวแทนขนส่งนำเข้า-ส่งออก หลายราย พยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน AEO แต่อาจจะมีผู้นำเข้า-ส่งออก ที่ยังไม่รู้ว่า มาตรฐาน AEO คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

ในปัจจุบันเราคงไม่สามารถที่จะ ปฏิเสธได้ว่าความปลอดภัย นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวัน เราสามารถดูได้จากการเติบโตของบริษัทประกันภัย หรือการที่มีหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัยที่จะใช้ในการคำนวนความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นว่าคุ้มหรือไม่ที่จะทำ หรือต้องลงทุนแบบไหนถึงจะปลอดภัย ความปลอดภัยในที่นี้คือความปลอดภัยที่ครอบคุมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหน ทั้งความปลอดภัยของชีวิตไปจนถึงความปลอดภัยของสิ่งของ ซึ่งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในด้านของระบบการขนส่งที่มีความหลากหลายเพื่อเข้ามาช่วยให้การขนส่งและการคมนาคม เป็นสิ่งที่ง่ายและสามารถเข้าถึงคนได้มากกว่าแต่เดิม อย่างเช่น การขนส่งทางอากาศที่มีความรวดเร็วที่สุดที่จะขนส่งผ่านทางเครื่องบิน โดยจุดนี้ทำให้บริษัท Transpeed ของเราได้เล็งเห็น ว่าการให้บริการลูกค้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นเราจึงพัฒนา การขนส่งที่ได้มีมาตรฐาน AEO จาก ศุลกากรของแต่ละประเทศเรื่องความมีมาตรฐานของ WCO และความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน  รวมไปถึง ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของผู้ขนส่ง ผู้รวบรวมสินค้า ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ผู้ประกอบการกิจการท่ารถ เจ้าของโรงพักสินค้า ตัวแทนจำหน่ายสินค้า เป็นต้น

AEO (Authorized Economic Operator) ซึ่งเป็นโครงการที่มาจาก องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization:WCO) โดยจุดประสงค์หลัก ของโครงการนี้คือ ระบบความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางของการขนส่ง โดยจะมีการออกข้อมาตรฐานการักษาความปลอดภัย เพื่อความสะดวกสบายในการค้าระหว่างประเทศ โดยจะมีชื่อเรียกว่า SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (WCO SAFE FoS) โดยการกระตุ้นให้ศุลกากรและภาคเอกชนให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยที่ผู้สมัครและผู้ประกอบการจะต้องได้รับการพิจารณารับรองให้เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ จะต้องผ่านการประเมิน

  • จัดระบบการจัดการรักษาความปลอดภัยภายในองค์กร
  • จัดทำการประเมินความเสี่ยงในด้านการรักษาความปลอดภัยในองค์กร
  • นำมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในด้านต่างๆ ภายใต้คำแนะนำไปใช้
  • จัดทำเอกสารชี้แจงการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน (Security Profile) เพื่อให้เห็นภาพรวมของบริษัทการรักษาความปลอดภัย

 

 

และภายใต้โครงการเออีโอ จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่ประกอบไปด้วย 8 ด้าน คือ

ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จะต้องจัดทํามาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญ 8 ด้าน ดังนี้

 

 

  1. ความปลอดภัยในการเข้า-ออกอาคารสถานที่ (Premise Security and Access Control)

ผู้ประกอบการต้องมีระบบการป้องกันมิให้ผู้ไม่มีอํานาจ หรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าไปในอาคารสถานที่ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือด้านนอกตัวอาคารสถานที่ ระบบจะต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่เข้า-ออกในแต่ละช่องทางนั้นคือใคร มีอํานาจหน้าที่หรือได้รับอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้หน่วยงานต้องมีแผนผังแสดงทางเข้า-ออกทุกจุด และมีการควบคุมการผ่านเข้า-ออก ของจุดดังกล่าว รวมทั้งมีการวิเคราะห์หาจุดอ่อนเพื่อป้องกันการเขาของบุคคลที่ไม่มีอํานาจหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

2.ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงาน (Personnel Security)

ผู้ประกอบการต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานและตรวจสอบพนักงานที่ทํางานอยู่อย่างสม่ำเสมอ มีการให้การศึกษา และอบรมกับพนักงานในเรื่องนโยบายรักษาความปลอดภัยขององค์กร การตระหนักถึงผลหากไม่ปฏิบัติตาม รวมถึงความเข้าใจว่าจะดําเนินการอย่างไร หากเกิดความผิดพลาดในการรักษาความปลอดภัย

3.ความปลอดภัยในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ (Trading Partner Security)

ผู้ประกอบการต้องประสานงานกับพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจเหล่านั้นเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยสมัครใจ คําว่า ?พันธมิตรทางธุรกิจ? หมายถึง ผู้จัดหา ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ผู้ทําสัญญา และผู้จัดจําหน่าย (Vendor) ซึ่งองค์กรจัดจ้างจากภายนอก ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะทําธุรกิจด้วยในอนาคต

4.ความปลอดภัยในเรื่องสินค้า (Cargo Security)

ผู้ประกอบการต้องกําหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรการดําเนินการด้านเอกสารและการตรวจสอบ เช่น วิธีการรับและส่งสินค้า การลงลายมือชื่อและประทับตรา การตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ ตราประทับและเครื่องหมาย การเก็บตู้คอนเทนเนอร์และสินค้า การควบคุมสินค้าคงเหลือ เป็นต้น

5.ความปลอดภัยสําหรับยานพาหนะขนส่งสินค้า (Conveyance Security)

ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการในการตรวจสอบยานพาหนะขนส่งสินค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบริเวณที่อาจใช้เป็นพื้นที่ในการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมาย เช่น บริเวณที่เก็บของและช่องว่างต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก และจัดหาพื้นที่ปลอดภัยในการจอดยานพาหนะเพื่อป้องกันการบุกรุก/หรือเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต การติดตามตรวจสอบยานพาหนะ จะต้องมีมาตรการติดตามตรวจสอบยานพาหนะที่ใช้ในการ เคลื่อนย้ายสินค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร

6.การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and IT Security)

ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (ทั้งในลักษณะที่เป็นเอกสารและแบบอิเล็กทรอนิกส์) ในองค์กรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

7.การบริหารจัดการและการสืบสวน (Incident Management and Investigation)

ผู้ประกอบการควรมีมาตรการในการดําเนินการเพื่อให้หน่วยต่างๆ ประสานงานกัน ในกรณีที่มีเหตุการณ์เสี่ยง หรือเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น และสามารถระบุต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้เพื่อจะได้กําหนดวิธีปฏิบัติในการป้องกันมิให้เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก

8.การบริหารจัดการเมื่อเกิดวิกฤตการณ์หรือเหตุฉุกเฉินขึ้น และแนวทางดําเนินการแก้ไข (Crisis Management and Incident Recovery)

ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการบริหารจัดการเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ความรุนแรงหรือเหตุไม่ปลอดภัย และแนวทางดําเนินการแก้ไข ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบในด้านความสูญเสีย หรือความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น วิธีปฏิบัติควรรวมถึงการวางแผนล่วงหน้า และการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น

 

 

ทรานสปีดเป็นผู้ให้บริการ ที่ได้รับมาตรฐาน AEO จากกรมศุลกากรประเทศไทย

ตัวแทนออกของ หรือชิปปิ้งควรเลือกอย่างไร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   02-249-9001-10

 

ขอบพระคุณข้อมูล ส่วนงานมาตรฐาน AEO กรมศุลกากร

 

 

Recommended Posts