In English, Thai

ช่วงนี้เข้าใกล้เทศกาล Christmas และปีใหม่ หลายๆท่านอาจกำลังรอรับของขวัญจากต่างประเทศอยู่ ไม่ว่าจะถูกส่งมาทางไปรษณีย์ หรือทาง express courier อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น DHL หรือ FEDEX  บางท่านมีคำถาม ว่าของขวัญที่ได้รับ ทำไมต้องเสียภาษีด้วย  ในเมื่อมีคนส่งให้ เพื่อนำมาใช้ส่วนตัว ไม่ได้นำเข้ามาในเชิงพานิชย์ คำตอบก็คือ สิ่งของที่ส่งเข้ามาถ้า จะได้รับยกเว้นอากรจะต้องเป็นไปตาม พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ภาค 4 ประเภทที่ 12 และประเภท 14 คือ

ประเภท 12 “ของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคาไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท”

ประเภท 14 “ตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้า”

ดังนั้นถ้าของขวัญที่ได้รับ หากมูลค่าไม่เกิน 1500 บาท ก็จะได้รับการยกเว้นอากร ไม่ต้องเสียภาษี

แล้วถ้าของขวัญจากต่างประเทศที่ได้เป็นวิตามิน หรือเครื่องสำอาง ถ้ามูลค่าไม่เกิน 1500 บาท ก็จะได้รับการยกเว้นอากร แต่เนื่องจากทั้ง 2 คือของต้องกำกัด  ต้องมีใบอนุญาตในการนำเข้า

กรณีเป็นวิตามินจะต้องใช้ใบอนุญาตนำเข้าหรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้นำเข้าได้ กรณีที่ได้รับการผ่อนผัน  โดยปกติ จะนำเข้ามาได้ ครั้งละไม่เกิน 30 วัน ในการบริโภค ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของวิตามิน เพราะบางชนิดเข้าข่ายเป็นยา  เช่น  Zinc หรือ วิตามินซี  เป็นต้น  เมื่อได้รับอนุญาตให้นำเข้าจาก อย. แล้ว จะต้องชำระค่าภาษีอากร แต่จะได้รับการยกเว้นอากร หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์

และกรณีเป็นเครื่องสำอาง หากนำเข้ามาที่มิใช่เพื่อการขาย แต่เพื่อเป็นตัวอย่าง หรือเพื่อใช้ส่วนตัวหรือเป็นของขวัญ ให้อยู่ใน  อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ อย. ที่จะพิจารณาให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการนำหรือส่งเครื่องสำอางสำเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักรที่มิใช่เพื่อขาย พ.ศ.2553   ซึ่งผ่อนผันให้นำเข้ามาได้ไม่เกิน 6 ชิ้น

ส่วนการคำนวณภาษี ศึกษาได้จาก infographic ด้านล่างได้เลยค่ะ

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-249-9001

Recommended Posts