In English, Thai

เรารู้จักหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดกันแล้วจากบทความก่อนนี้

( เรื่องต้องรู้ เมื่อจะนำเข้า หรือส่งออก / CERTIFICATE OF ORIGIN หนังสือรับรองถิ่นกำเนิด )

บทความนี้เราจะแนะนำขั้นตอนการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ผู้ส่งออกที่ต้องการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อขอใช้สิทธิพิเศษในการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีศุลกากรจากประเทศคู่ค้าภายใต้ระบบสิทธิพิเศษต่างๆ มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบข้อมูลก่อนการใช้สิทธิ โดยใช้พิกัดศุลกากรของ

ประเทศปลายทางตรวจดูว่าสินค้าอยู่ในรายการที่ได้รับสิทธิหรือไม่

ขั้นตอนที่ 2 ทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้า

ขั้นตอนที่ 4 ยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านทาง Internet (ดูวิธีการกรอกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดได้ที่ www.dft.go.th เลือกแบนเนอร์ “บริการข้อมูล e-Service” ➜ ระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด ➜ ข้อมูลและดาวน์โหลด)

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งขอรับหนังสือรับรองฯ พร้อมแสดงบัตรประจำตัว ผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ที่ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ โดยแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

1) ต้นฉบับหรือสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice)

2) ต้นฉบับหรือสำเนาใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศ

(Air Waybill) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3) สำเนาผลการตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้าที่กรมการค้าต่างประเทศได้รับรองผลแล้ว

 

จากขั้นตอนที่กล่าวมา อาจจะไม่ซับซ้อนมาก  แต่เอกสารนำเข้าส่งออกค่อนข้างมีความละเอียด  ซึ่งเราเองได้ให้บริการในการรับจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก  หรือใบอนุญาตต่างๆ  สามารถปรึกษาเราได้

แหล่งข้อมูล

www.dft.go.th

www.unctad.org

Recommended Posts
Have a question?
Have a question?
Hi there! How can I help you today?
Connecting...
Thank you for visiting our website! None of our chat operators are available at the moment. Please fill out the form below and we will get back to you here shortly.
All of our chat operators are currently busy at the moment. Please try our chat again here in a few minutes.
:
:
:
Welcome to Transpeed! Do you have any questions?
:
:
Thank you for contacting Transpeed. This chat session has now ended.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad