In English, Thai

สั่งของออนไลน์ติดที่ศุลกากร หรือโดนกักที่ศุลกากร ต้องทำยังไง

ในยุคนี้ที่เศรษฐกิจ รอบตัวเรา ถึงแม้ว่าจะซบเซาลง แต่ก็ไม่สามารถจะทำลายอัตราการจับจ่ายใช้สอย ของผู้คนออนไลน์ได้ และยิ่งด้วยสถานการณ์ของ  COVID-19 ในปัจจุบันยิ่งส่งผลให้อัตราการใช้ออนไลน์มีมากยิ่งขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการสั่งของออนไลน์จากต่างประเทศ เราต้องดูรายระเอียดให้ชัดว่า ของเรานั้นต้องเตรียมอะไรไหม แล้วถ้าสินค้าเราติดที่กรมศุลกากร นั้นเป็นเหตุมาจากอะไร ซึ่งในทีนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

 • ประเภทที่ 1 คือ แต่ละหีบห่อรวมราคาสินค้า, ค่าส่งและค่าประกันภัยไม่เกิน 1,500 บาท หรือเป็นสินค้าตัวอย่าง และไม่มีราคาในทางการค้า จะได้รับการยกเว้น แต่ต้องไม่เป็นของต้องห้ามหรือจำกัดในการนำเข้า จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสินค้าจะถูกส่งต่อไปให้กับไปรษณีย์ไทย เพื่อนำส่งต่อไป ยังผู้รับโดยตรง
 • ประเภทที่ 2 คือ ของที่มาจากผู้ส่งมาถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกันหรือมาพร้อมกัน ไม่ว่าสินค้าจะมีกี่หีบห่อ โดยของที่มูลค่าสินค้ารวมค่า ค่าขนส่ง และประกันภัย มีมูลค่าตั้งแต่ 1,500 บาท ไม่เกิน 40,000 บาท และต้องไม่เป็นของต้องห้าม ต้องกำกัด หรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย โดยของประเภทนี้จะเป็นของต้องชำระอากร โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดตรวจของต่อหน้าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำจ่ายให้ผู้รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้ที่อยู่ของผู้รับ โดยผู้รับจะได้รับ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ที่ระบุที่ทำการไปรษณีย์ให้ไปติดต่อรับของและทำการชำระอากร (ซึ่งถ้าเรามีข้อสงสัยต่อยอดชำระอากร ก็สามารถโต้แย้งการประเมินภาษีก็สามารถทำได้)
 • ประเภทที่ 3 คือของอื่น ๆ ที่อยู่นอกจากประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 โดยสินค้านี้จะถูกนำไปเก็บรักษาในโรงพักสินค้าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือส่งไปที่สำนักงานหรือด่านศุลกากร เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากร

ซึ่งของประเภทที่ 3 นี่เอง ที่จะโดนเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร กักสินค้า ก่อนตรวจปล่อย

ซึ่งเมื่อสินค้าของเรานั้นได้ติดที่ศุลกากร เราจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

à ขอรับสิ่งของด้วยตัวเอง กรณีผู้มีชื่อรับของตามที่ระบุในใบแจ้งฯ

 • ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับของเป็นชาวต่างชาติ)

à ขอรับสินค้าโดยการมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับสิ่งของแทน

 • ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยให้ผู้มีชื่อรับของบันทึกรายระเอียดการมอบอำนาจให้แก่ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองของทั้ง 2 ฝ่ายที่ด้านหลังใบแจ้งฯ
 • เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนา
 • เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนา

à กรณีผู้รับของเป็นนิติบุคคล

 • ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ โดยให้ผู้ที่มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราของบริษัทที่ด้านหลังของใบแจ้งฯ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของ หรือผู้จัดการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารผูกพันนิติบุคคลนั้น ๆ และลงนามรับรองสำเนา
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ห้างฯ ร้าน (ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และลงนามรับรอง สำเนาพร้อมประทับตราบริษัทฯ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนา

เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ไทยหลักสี่ ทรานสปีดเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากไปรษณีย์

สำหรับสินค้าที่มากับทางไปรษณีย์ไทย(EMS) การขนส่งลักษณะนี้เป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็วและประหยัด ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเคลียร์สินค้าเอง แต่สินค้าสามารถถึงมือผู้รับถึงประตูบ้าน เนื่องจากทรานสปีดมีบริการเคลียร์สินค้า และประเมินภาษีกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรโดยตรง อีกทั้งยังมีบริการส่งตรงถึงลูกค้า นอกจากนี้ลูกค้าสามารถส่งเอกสารการเคลียร์สินค้าผ่านอีเมล ems@transpeed.biz หรือ

add LNE OA ID : @transpeed และชำระค่าภาษีผ่านเราได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

สินค้านำเข้าโดนศุลกากรกัก เคลียร์ภาษีนำเข้า

ขอบพระคุณข้อมูลจากกรมศุลกากร

Recommended Posts