In Thai

ภาพบรรยากาศก่อนเข้าอบรมงานสัมมนา ‘Myanmar Insight 2008’ ณ โรงแรม Shangri-La ตากสิน การอบรมข้อมูลเชิงลึก ในการขยายธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ เพื่อต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ และเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดโลจิสติกส์ในประเทศพม่า

Recent Posts