In English, Thai

ใบสุทธินำกลับ  สิ่งที่เราจะได้ยิน  หากเราต้องการจะส่งออกชั่วคราว จากบทความก่อนที่เราได้พูดถึง เอกสารค้ำประกัน เอ.ที.เอ คาร์เนท์ (A.T.A. CARNET) สำหรับการส่งออก-นำเข้าชั่วคราวมาแล้ว ครั้งนี้หากต้องส่งออกไปชั่วคราว  และนำกลับเข้ามาในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น

  • ต้องการนำสินค้าไปจัดแสดงงานที่ต่างประเทศ
  • จะนำสินค้าตัวอย่างไปให้ลูกค้าที่ต่างประเทศดู
  • นำอุปกรณ์ไปถ่ายทำภาพยนต์ที่ต่างประเทศ
  • ส่งของไปซ่อมที่ต่างประเทศ

สุทธินำกลับ จัดแสดงงาน ส่งซ่อม

ถ้าหากไม่มีเอกสารยืนยันการส่งออกไป  จะมีปัญหาอะไรในตอนนำเข้าหรือเปล่า ต้องเสียภาษีนำเข้าหรือไม่ ?

ถ้าสินค้าที่ส่งออกเป็นสินค้าที่ผู้ส่งออกประสงค์จะนำกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกภายในหนึ่งปี  จะต้องขอทำใบสุทธิ นำกลับ  เพื่อขอยกเว้นอากรขาเข้า

ใบสุทธินำกลับคืออะไร 

ใบสุทธินำกลับ คือเอกสารทางศุลกากร ซึ่งออกให้เพื่อเป็นหลักฐานว่าของที่ส่งออกหรือส่งกลับออกไปนั้นจะนำกลับเข้ามาภายในระยะเวลา 1 ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 การยกเว้นอากรโดยใช้ใบสุทธินำกลับมี 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่  1 ส่งออกไปแบบไหน ต้องกลับเข้ามาในรูปร่าง ลักษณะเดิมเท่านั้น  เช่น การนำสินค้าออกไปแสดงงาน  นำอุปกรณ์ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น

ประเภทที่ 2 การส่งของ ที่ได้นำเข้ามา ( โดยได้ชำระอากรนำเข้าแล้ว ) กลับออกไปเพื่อซ่อมในต่างประเทศ  เมื่อนำกลับเข้ามา จะได้รับยกเว้นอากรเฉพาะส่วนที่ได้ชำระอากรไว้แล้ว เมื่อนำเข้ามาครั้งแรก  ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการซ่อมแซม จะต้องชำระอากรตามราคาของส่วนที่เพิ่มขึ้น

การนำเข้าหรือส่งออกหากได้ที่ปรึกษาที่ดี  หรือมีตัวแทนที่ชำนาญการคอยให้บริการ  จะทำท่านทำงานได้ง่ายขึ้น  หากมีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

 

ต้องการปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อเราที่  02-249-9001-10

 

ขอบพระคุณข้อมูล

กรมศุลกากร

 

 

 

Recommended Posts