In English, Thai

ก่อนจะนำเข้า หรือส่งออก ต้นไม้ พืช รวมถึง เมล็ดพันธุ์ ต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

กรณีนำเข้าต้นไม้

1.ต้องทราบชื่อ ของต้นไม้ /พันธุ์ไม้ / พืช  (ชื่อวิทยาศาสตร์ )

2.เช็คกับกรมวิชาการเกษตรว่า เป็นสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัด หรือ สิ่งไม่ต้องห้าม ตาม พรบ.กักพืช พศ.๒๕๐๗

3.เช็คว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่ในอนุสัญญาไซเตสหรือไม่

กรณีที่เป็นพืชอนุรักษ์ตามอนุสัญญาไซเตส ต้องมี

(1) หนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ จากประเทศต้นทาง

(2) หนังสืออนุญาตนำเข้าพืชอนุรักษ์ ที่กรมวิชาการเกษตร หน่วยงาน CITES

4.จะต้องขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) จากผู้ส่งออกประเทศต้นทางมาด้วย

ส่วนขั้นตอนในการนำเข้านั้น สามารถใช้บริการทรานสปีดในการดำเนินพิธีการศุลกากร และพิธีการขาเข้าต่างๆได้เลยค่ะ

 

กรณีส่งออกต้นไม้

1.ต้องทราบชื่อ ของต้นไม้ /พันธุ์ไม้ / พืช  (ชื่อวิทยาศาสตร์ )

2.เช็คกับกรมวิชาการเกษตรว่า เป็นสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัด หรือ สิ่งไม่ต้องห้าม ตาม พรบ.กักพืช พศ.๒๕๐๗

3.เช็คว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่ในอนุสัญญาไซเตสหรือไม่

กรณีส่งออกพืชอนุรักษ์ตามอนุสัญญาไซเตส ต้องขอ หนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ (CITES)

และผู้รับที่ประเทศปลายทางก็ทำการขออนุญาตนำเข้าพืชอนุรักษ์ (CITES) เช่นกัน

4.เช็คประเทศปลายทางว่าติดเงื่อนไขอะไรบ้าง

5.จะต้องขอใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ที่กรมวิชาการเกษตร

จากนั้นให้ทรานสปีดช่วยบริการเรื่องการขนส่ง และดำเนินพิธีการขาออกให้ได้เลยค่ะ

 

*และในการนำเข้า หรือส่งออกต้นไม้ เราจะไม่สามารถส่งดิน และกากมะพร้าว ติดไปด้วยนะคะ

 

นำเข้าส่งออกต้นไม้ห้ามมีดิน

นำเข้าส่งออกต้นไม้ห้ามมีดินเด็ดขาด

 

 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามที่

LINE OA : @transpeed1986

โทร 02-249-9001

 

ขอบคุณข้อมูล

กรมวิชาการเกษตร 

 

นำเข้าส่งออกต้นไม้

นำเข้าส่งออกต้นไม้

Recommended Posts