In English, Thai
ที่มา  https://bit.ly/2RbIyco

ที่มา  https://bit.ly/2RbIyco

 

  ที่มา  https://bit.ly/39Zy2xr

ที่มา  https://bit.ly/39Zy2xr

 

เมื่อพุดถึงปืน บีบีกัน ซึ่งใช้ในทางกีฬา  หรือกิจกรรม OUT DOOR  หลายคนอาจจะคิดว่าสามารถนำเข้ามาได้เลย เพราะไม่ใช่อาวุธปืนจริง  แต่จริงๆแล้วผิดกฏหมาย  ถ้าไม่มีใบอนุญาตในการนำเข้า  หรือส่งออก

ตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490 ได้ให้ความหมายของ สิ่งเทียมอาวุธปืน  ว่าคือ สิ่งซึ่งมีรูป  และลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน

จากข่าวด้านบนจะเห็นว่ามีการลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีความผิดตามกฏหมาย

โดยสิ่งเทียมอาวุธ เป็นของต้องกำกัด  ซึ่งกฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การนำเข้าและการส่งออกของต้องกำกัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย

โดย อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน ต้องทำเรื่องขออนุญาตกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย www.dopa.go.th

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตสั่ง นำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืน

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักการสอบสวนและนิติการ กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.บุคคลใดประสงค์จะสั่ง นำเข้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

2.ใบอนุญาตให้ค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน (แบบ ป.2) มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออก

3. นายทะเบียนท้องที่จะรวบรวมและพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อการใช้ดุลยพินิจเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวง พ.ศ. 2490 )คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 674/2490 และที่ 759/2494 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่นายทะเบียน

4. เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า คำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดจะแจ้งยื่นผู้ยื่นคำขอทราบและแก้ไขไม่ได้ในทันที ให้จัดทำบันทึกความบกพร่อง และกำหนดระยะเวลาและลงนามทั้งสองฝ่ายไว้ในบันทึกนั้น

5. กรณีไม่อนุญาตนายทะเบียนท้องที่ แจ้งผลการพิจารณาและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 30 วัน

 

นำเข้า บีบีกัน

 

และเรา  บริษัททรานสปีด  ได้มีประสบการณ์ในการดำเนินพิธีการศุลกากร นำเข้าสิ่งเทียมอาวุธ  ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศในลักษณะของสัมภาระติดตัวผู้โดยสาย  และเมื่อเร็วๆนี้  ได้มีการนำเข้าผ่านไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ซึ่งในการนำเข้ามานั้นหากทำให้ถูกต้อง และใช้มืออาชีพในการดำเนินการ  ทุกอย่างก็จะราบรื่นไม่ติดปัญหาใดๆ  ซึ่งทางเรายินดีให้คำแนะนำ ปรึกษาเราได้นะครับ  

 

Recommended Posts