In English, Thai

การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร นำเข้า ส่งออก เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม เพื่อบริโภคเอง ใช้เฉพาะตัวหรือเป็นตัวอย่างในการพิจารณาสั่งซื้อ จะต้องยื่นคำขอนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา เพื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าและรวดเร็ว พฤติกรรมของผู้บริโภค เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการใช้สื่อออนไลน์ในการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ   ข้อมูลการตรวจสอบจากด่านไปรษณีย์ พบว่าการนำเข้าสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพมีจำนวนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ ว่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจะต้องยื่นคำขอนำเข้า ณ ด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อนนำเข้า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการสั่งซื้อสินค้าและนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากต่างประเทศ  ผู้นำเข้าจะต้องแสดงหลักฐานในการยื่นคำขอนำเข้า ณ ด่านอาหารและยาที่จะนำเข้าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยมีรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการนำเข้าและเงื่อนไข ดังนี้

  • กรณีนำเข้าเครื่องมือแพทย์ เพื่อใช้เฉพาะตัว ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เฉพาะตัวเท่านั้นไม่นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย จะต้องแสดงรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้า รวมทั้งแสดงใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รับรองว่าผู้นำเข้าจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ดังกล่าว

 

  • กรณีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการพิจารณาสั่งซื้อ หรือ เพื่อใช้เฉพาะตัว จะต้องรับรองว่าจะไม่นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย จำกัดจำนวนนำเข้าตามหลักเกณฑ์ กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อบริโภคเอง จะต้องมีจำนวนในการบริโภค ไม่เกิน 30 วัน และมีวัตถุประสงค์การนำเข้าเพื่อการบริโภคเท่านั้น ไม่นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่าย และ

 

  • กรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับขึ้นทะเบียนสำหรับอาหาร หรือ เพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ
    • จะต้องขออนุญาตนำเข้าจาก อย. และแสดงใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร พร้อมทั้งแสดงฉลากอาหารของผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้าทั้งนี้ ห้ามนำเข้า ยา รวมถึง วิตามิน และผลิตภัณฑ์ที่มีการอ้างสรรพคุณในการรักษาโรคโดยเด็ดขาด เนื่องจากผลิตภัณฑ์  ในกลุ่มดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้ายาและผ่านการขึ้นทะเบียนตำรับยาจาก อย. ก่อน
    • ยกเว้นการนำยาติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งไม่เกินจำนวนที่จำเป็นต้องใช้เฉพาะตัวแต่ไม่เกิน 30 วัน หากบุคคลใดไม่สามารถดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้นได้ ไม่สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

 

นำเข้ายา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์

นำเข้ายา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์

 

การจัดประเภทของผลิตภัณฑ์สุขภาพในแต่ละประเทศ อาจแตกต่างกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้าประเทศไทย  ต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายของประเทศไทย เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นมาตรฐานในการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

 

ขอบคุณข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 

Recommended Posts