In English, Thai

ขั้นตอนการดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับของเช่านั้น  สามารถทำเหมือนการนำเข้าสินค้าตามปกติ เพียงแต่ต้องแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในใบขนสินค้าขาเข้า ว่าเป็นของเช่า และยื่นเอกสารรับรองอายุการใช้งานสำหรับของเช่านั้น พร้อมหลักฐานการชำระค่าเช่าและสัญญาเช่า ซึ่งระบุรายละเอียด อาทิ ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ชนิดของ ระยะเวลาในการเช่าของเช่า เงื่อนไขในการเช่า เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ผู้นำของ เข้าได้มายื่นและอาจให้ผู้นำของเข้าให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดราคาศุลกากรของนำเข้า การกำหนดราคาศุลกากรของนำเข้าที่เป็นการเช่า เพื่อเป็นฐานในการคำนวณค่าภาษีอากรนั้นจะพิจารณากำหนดราคาตามรายละเอียดดังนี้

  • กำหนดราคาศุลกากรจากราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน
  • หากไม่มีราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน จะกำหนดราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน พิจารณาจากค่าเช่าที่จะต้องชำระตลอดช่วงอายุการใช้งานของนำเข้า ซึ่งมีสภาพใหม่สภาพใช้แล้ว คือ ถ้าเป็นของใหม่จะพิจารณาจากค่าเช่าในช่วงอายุการใช้งานเต็ม แต่ถ้าเป็นของใช้แล้วจะพิจารณาจากค่าเช่าในช่วงอายุการใช้งานที่เหลือของ เครื่องจักรนั้น ๆ
พิธีการศุลกากรของเช่า
พิธีการศุลกากรของเช่า

เพื่อความสะดวก ให้ทรานสปีดช่วยดำเนินการพิธีการต่างๆให้ ติดต่อเราได้เลยนะคะ

บริการ นำเข้าส่งออก และพิธีการศุลกากร/ตัวแทนออกของ

Add Line ทักเรามาได้เลยค่ะ ID LINE : @transpeed1986

 

ขอบคุณข้อมูล กรมศุลกากร

Recommended Posts