In English, Thai

นักเรียนที่ไปศึกต่อต่างประเทศ หรือผู้ที่ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฏหมายนานเกิน  1 ปี รวมถึงชาวต่างชาติที่จะต้องเข้ามาทำงานในไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี เมื่อมีต้องกลับมาประเทศไทย ก็มักมีการขนย้ายของใช้ส่วนตัว และ  ของใช้ต่างๆในบ้านเข้ามา  และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว  ว่าการนำของเข้ามาในราชอาณาจักรไทย  ต้องอยู่ภายใต้กฏระเบียบข้อบังคับประเทศไทย ถ้านำของเข้ามาเกินกว่าที่กำหนด  ก็จะต้องมีการเสียอากร  ดังนั้นเรามาศึกษากันว่า  มีอะไรบ้างที่เข้าหลักเกณฑ์ยกเว้นอากร

เริ่มต้นจากศึกษาความหมายของ ของใช้ส่วนตัว และ ของใช้ในบ้านเรือน กันก่อนนะคะ

ของใช้ส่วนตัว หมายถึง ของส่วนตัวที่เจ้าของนำติดตัวเข้ามาใช้เอง หรือใช้ในการทำงาน เช่น เสื้อผ้า หนังสือ ในจำนวนที่เหมาะสม ยกเว้น รถยนต์ อาวุธปืนและกระสุนปืน และ เสบียงอาหาร

ของใช้ในบ้านเรือน หมายถึง ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวซึ่งผู้เดินทางเข้ามาใน นำติดตัวเข้ามาพร้อมกับตน และเป็นของที่ได้ใช้สอยตามปกติระหว่างอยู่ต่างประเทศ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องประดับ ฯลฯ และต้องเป็นของที่ใช้แล้ว

ของใช้ในบ้านเรือนที่จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าได้ ผู้นำเข้าจะต้องเป็นบุคคลที่ได้ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในประเทศไทย ไม่ว่าเป็นคนไทยหรือชาวต่างประเทศ และจำนวนของใช้ในบ้านเรือนที่จะยกเว้นอากรให้ได้ จะพิจารณาเท่าที่เป็นจำนวนพอสมควรที่พึงมีพึงใช้ตามปกติวิสัย  และผ่านการใช้งานแล้ว โดยต้องเป็นของที่นำเข้ามาจากประเทศ  ซึ่งผู้นำเข้ามีภูมิลำเนาอยู่ก่อนที่จะย้ายเข้ามามีภูมิลำเนาในประเทศไทย  สำหรับของใช้ในบ้านเรือนที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น วิทยุ ถ้ามีการนำเข้ามาก็จะยกเว้นให้เพียง 1 เครื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เครื่อง ก็จะยกเว้นอากรให้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น ยกเว้นการย้ายภูมิลำเนาทั้งครอบครัว ให้ได้รับยกเว้นอากรได้อย่างละ 2 เครื่อง และเครื่องที่ยกเว้นค่าอากรให้นั้นต้องเป็นเครื่องที่มีค่าอากรต่ำสุด นอกจากวิทยุแล้วอาจมีตู้เย็น เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ ให้ถือเกณฑ์เดียวกับวิทยุ ของใช้ในบ้านเรือนดังกล่าว จะต้องนำเข้ามาถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือน ก่อนผู้นำของเข้ามาถึง หรือไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ผู้นำของเข้าเข้ามาถึง

ชาวต่างชาติที่ย้ายภูมิลำเนามาตั้งในไทย และข้าราชการไทยที่ไปประจำตำแหน่งในต่างประเทศนั้น ให้ได้รับยกเว้นอากรของใช้ภายในบ้านเรือนเท่าที่เป็นจำนวนพอสมควรตามที่กล่าวมาข้างต้น

นักเรียนไทย หรือข้าราชการไทยที่ไปศึกษาวิชา หรือดูงานในต่างประเทศ และคนไทยที่ออกไปอยู่ต่างประเทศ ให้ได้รับยกเว้นอากรของใช้ในบ้านเรือนได้ ในกรณีที่มีกรรมสิทธิ์ในของนั้นและได้ใช้สอยอยู่ในต่างประเทศตามปกติก่อนจะเข้ามาในประเทศไทย และของนั้นจะต้องมีจำนวนเท่าที่พอสมควร และต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้ไปอยู่ในต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เอกสารที่ควรจัดเตรียมในการนำเข้าของใช้ในบ้านเรือน

 1. ใบขนสินค้าขาเข้าฉบับร่าง
 2. หนังสือเดินทาง (Passport)
 3. กรณีเป็นชาวต่างประเทศที่ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในประเทศไทยต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  1. หนังสือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรับรองว่าจะได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวเป็นปีๆ ไป
  2. หนังสืออนุญาตของกรมการจัดหางานว่า ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศไทยแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  3. ชาวต่างประเทศที่เข้ามาในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการพิเศษ หรือภายใต้สัญญาจ้างของหน่วยราชการ ต้องมีหนังสือของหน่วยราชการนั้นๆ รับรองว่าบุคคลผู้นั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้อยู่ในประเทศในประเภท NON-IMMIGRANT แล้ว และจะอยู่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 4. กรณีชาวไทยต้องแสดงหลักฐานแสดงว่ามีการย้ายภูมิลำเนา เช่น ใบรับรองจบการศึกษา คำสั่งย้าย หนังสือสัญญาสิ้นสุดการจ้าง
 5. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading /Air Waybill)
 6. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) (ถ้ามี)
 7. บัญชีรายการสิ่งของ (Packing List) หรือเอกสารซื้อขาย (ถ้ามี)
 8. ใบอนุญาต กรณีเป็นสินค้าควบคุมการนำเข้า
 9. แบบคำร้องขอยกเว้นอากร
 10. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือแจ้งผลตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรณีที่การประทับตราเดินทางเข้า-ออก ไม่ครบถ้วน เนื่องจากการเข้า-ออก ประเทศไทยโดยผ่านระบบการตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel)

 

และเมื่อไหร่ก็ตาม มีการขนย้ายสัมภาระ ของใช้ส่วนตัวกลับไทย จากสหรัฐอเมริกา สามารถปรึกษาเราได้

แหล่งข้อมูล

กรมศุลกากร

Recent Posts