การนำเข้าของ หรือพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศ ทางไปรษณีย์

การนำเข้าของ หรือพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศ ทางไปรษณีย์ จะถูกคัดแยกพัสดุออกเป็น 3 ประเภท และ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ดังนี้   ประเภทที่ 1 คือ ของที่แต่ละหีบห่อมี [...]

สั่งของออนไลน์จากต่างประเทศเข้ามา แต่โดนกัก หรือติดที่ศุลกากรต้องทำอย่างไร

สั่งของออนไลน์ติดที่ศุลกากร หรือโดนกักที่ศุลกากร ต้องทำยังไง ในยุคนี้ที่เศรษฐกิจ รอบตัวเรา ถึงแม้ว่าจะซบเซาลง แต่ก็ไม่สามารถจะทำลายอัตราการจับจ่ายใช้สอย ของผู้คนออนไลน์ได้ และยิ่งด้วยสถานการณ์ของ [...]

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

ก่อนจะนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ จะต้องมีการขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้า โดยเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำขอมีดังนี้ หนังสือขอให้ตรวจสอบหนังสือรับรองการขาย [...]