การนำเข้าของ หรือพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศ ทางไปรษณีย์

การนำเข้าของ หรือพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศ ทางไปรษณีย์ จะถูกคัดแยกพัสดุออกเป็น 3 ประเภท และ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ดังนี้   ประเภทที่ 1 คือ ของที่แต่ละหีบห่อมี [...]