In Uncategorized

ก่อนหน้านี้  เราเคยพูดถึงการสำแดงพิกัดศุลกากรผิด  ทำให้ชำระอากรต่ำกว่าที่ควรจะเป็น  และเมื่อเกิดการตรวจสอบจากกรมศุลกากรย้อนหลัง  ทำให้ต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม  พร้อมค่าปรับ  ซึ่งในครั้งนั้นเราได้แนะนำว่า  ทางกรมศุลกากรมีการอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ที่ต้องการทราบการกําหนดราคาศุลกากรของสินค้าหรือสิ่งที่จะนําเข้ามาในประเทศล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็น การกําหนดถิ่นกําเนิดแห่งของที่จะนําเข้ามา และการตีความพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถทำได้ก่อนล่วงหน้าโดยเสียค่าธรรมเนียม  และทางกรมศุลกากรจะทำหนังสือยืนยันพิกัดเป็นลายลักษณ์อักษร มาให้  เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้สำแดงในการนำเข้าหรือส่งออก

และในบทความนี้  เราจะพูดถึงกรณีชำระอากรไว้เกินกว่าจำนวนที่จะต้องจ่ายจริง  ซึ่งมีได้หลายกรณี  และจะสามารถขอคืนได้อย่างไร

การคืนอากรกรณีเสียอากรไว้เกินจํานวนที่ต้องเสีย

(ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗๘/๒๕๖๐ เรื่อง การคืนอากรทั่วไป ส่วนที่ 3)

กรณีของการเสียอากรไว้เกินจํานวนที่ต้องเสีย ที่มีสิทธิขอคืนอากร ได้แก่

1 กรณีเสียอากรตามราคาที่สูงกว่าบัญชีราคาสินค้า หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ

2 กรณีเสียอากรในพิกัดอัตราอากรที่ไม่ถูกต้อง

3 กรณีผู้นําของเข้าอุทธรณ์การประเมินและผลการอุทธรณ์ทําให้ได้รับการคืนอากร

4 กรณีของนำเข้าไม่ครบ (Shortland หรือ Short Packing)

5 กรณีของแตกหักเสียหายหรือสูญหายที่กรมศุลกากรงดเว้นการเรียกเก็บอากร ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐

6 กรณีตรวจพบชนิดและคุณภาพสินค้าด้อยกว่าสภาพที่สําแดงในใบขนสินค้า

7 กรณีคํานวณเงินอากรผิด

8 กรณีสําแดงสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้เสียอากรไว้เกิน

9 กรณีได้รับลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ผู้นํา ของเข้าได้เสียอากรไว้ในอัตราที่ยังไม่ได้ลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากร

10 กรณีได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

11 กรณีได้รับยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามความตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

12 กรณีอื่น ๆ ที่กฎหมายบัญญัติให้คืนอากรได้

ระยะเวลาในการขอคืนอากร (ตามมาตรา ๒๕ พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2560)

1.การเสียอากรไว้เกินเพราะเหตุที่ได้คำนวณอากรผิด สำนักงานหรือด่านศุลกากรสามารถพิจารณาสั่งคืนให้ภายใน 2ปี นับแต่วันที่ได้นำของเข้าหรือส่งออก

2.กรณีเสียอากรไว้เกินจำนวนที่ต้องเสียเพราะเหตุอื่นๆ นอกจากข้อ 1 แล้ว ผู้นำเข้า หรือ ผู้ส่งออกจะต้องยื่นคำร้องขอคืนภายในกำหนด 3 ปีนับจากวันที่นำของเข้า หรือส่งของออก

ส่งเรื่องให้พนักงานศุลกากรหน่วยงานคืนอากรผู้รับผิดชอบ  จากนั้นจะทำการพิจารณาเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติคืนอากรตามการมอบอํานาจของอธิบดี  ที่กําหนดไว้ในคําสั่งกรมศุลกากร  ว่าด้วยการมอบอํานาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร

 

จากที่ที่กล่าวมาข้างต้น  การนำเข้าหรือส่งออกแม้จะไม่ใช่เรื่องยาก    แต่พิธีการในการนำเข้าหรือส่งออกมีเอกสารค่อนข้างเยอะ ดั้งนั้นถ้าเรามีที่ปรึกษามืออาชีพ ก็ย่อมทำให้งานราบรื่นกว่าไม่ติดขัด  ทรานสปีดมีความชำนาญในการเคลียร์พิธีการนำเข้า  และส่งออก   สามารถสอบถามเราได้ที่  02-249-9001-10

Recent Posts
Have a question?
Have a question?
Hi there! How can I help you today?
Connecting...
Thank you for visiting our website! None of our chat operators are available at the moment. Please fill out the form below and we will get back to you here shortly.
All of our chat operators are currently busy at the moment. Please try our chat again here in a few minutes.
:
:
:
Welcome to Transpeed! Do you have any questions?
:
:
Thank you for contacting Transpeed. This chat session has now ended.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad