In English, Thai

ก่อนหน้านี้  เราเคยพูดถึงการสำแดงพิกัดศุลกากรผิด  ทำให้ชำระอากรต่ำกว่าที่ควรจะเป็น  และเมื่อเกิดการตรวจสอบจากกรมศุลกากรย้อนหลัง  ทำให้ต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม  พร้อมค่าปรับ  ซึ่งในครั้งนั้นเราได้แนะนำว่า  ทางกรมศุลกากรมีการอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ที่ต้องการทราบการกําหนดราคาศุลกากรของสินค้าหรือสิ่งที่จะนําเข้ามาในประเทศล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็น การกําหนดถิ่นกําเนิดแห่งของที่จะนําเข้ามา และการตีความพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถทำได้ก่อนล่วงหน้าโดยเสียค่าธรรมเนียม  และทางกรมศุลกากรจะทำหนังสือยืนยันพิกัดเป็นลายลักษณ์อักษร มาให้  เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้สำแดงในการนำเข้าหรือส่งออก

และในบทความนี้  เราจะพูดถึงกรณีชำระอากรไว้เกินกว่าจำนวนที่จะต้องจ่ายจริง  ซึ่งมีได้หลายกรณี  และจะสามารถขอคืนได้อย่างไร

การคืนอากรกรณีเสียอากรไว้เกินจํานวนที่ต้องเสีย

(ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗๘/๒๕๖๐ เรื่อง การคืนอากรทั่วไป ส่วนที่ 3)

กรณีของการเสียอากรไว้เกินจํานวนที่ต้องเสีย ที่มีสิทธิขอคืนอากร ได้แก่

1 กรณีเสียอากรตามราคาที่สูงกว่าบัญชีราคาสินค้า หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ

2 กรณีเสียอากรในพิกัดอัตราอากรที่ไม่ถูกต้อง

3 กรณีผู้นําของเข้าอุทธรณ์การประเมินและผลการอุทธรณ์ทําให้ได้รับการคืนอากร

4 กรณีของนำเข้าไม่ครบ (Shortland หรือ Short Packing)

5 กรณีของแตกหักเสียหายหรือสูญหายที่กรมศุลกากรงดเว้นการเรียกเก็บอากร ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐

6 กรณีตรวจพบชนิดและคุณภาพสินค้าด้อยกว่าสภาพที่สําแดงในใบขนสินค้า

7 กรณีคํานวณเงินอากรผิด

8 กรณีสําแดงสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้เสียอากรไว้เกิน

9 กรณีได้รับลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามประกาศกระทรวงการคลังที่ผู้นํา ของเข้าได้เสียอากรไว้ในอัตราที่ยังไม่ได้ลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากร

10 กรณีได้รับลดหย่อนหรือยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

11 กรณีได้รับยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามความตกลงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

12 กรณีอื่น ๆ ที่กฎหมายบัญญัติให้คืนอากรได้

ระยะเวลาในการขอคืนอากร (ตามมาตรา ๒๕ พรบ. ศุลกากร พ.ศ. 2560)

1.การเสียอากรไว้เกินเพราะเหตุที่ได้คำนวณอากรผิด สำนักงานหรือด่านศุลกากรสามารถพิจารณาสั่งคืนให้ภายใน 2ปี นับแต่วันที่ได้นำของเข้าหรือส่งออก

2.กรณีเสียอากรไว้เกินจำนวนที่ต้องเสียเพราะเหตุอื่นๆ นอกจากข้อ 1 แล้ว ผู้นำเข้า หรือ ผู้ส่งออกจะต้องยื่นคำร้องขอคืนภายในกำหนด 3 ปีนับจากวันที่นำของเข้า หรือส่งของออก

ส่งเรื่องให้พนักงานศุลกากรหน่วยงานคืนอากรผู้รับผิดชอบ  จากนั้นจะทำการพิจารณาเสนอผู้มีอํานาจอนุมัติคืนอากรตามการมอบอํานาจของอธิบดี  ที่กําหนดไว้ในคําสั่งกรมศุลกากร  ว่าด้วยการมอบอํานาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร

 

จากที่ที่กล่าวมาข้างต้น  การนำเข้าหรือส่งออกแม้จะไม่ใช่เรื่องยาก    แต่พิธีการในการนำเข้าหรือส่งออกมีเอกสารค่อนข้างเยอะ ดั้งนั้นถ้าเรามีที่ปรึกษามืออาชีพ ก็ย่อมทำให้งานราบรื่นกว่าไม่ติดขัด   สามารถสอบถามเราได้ที่  02-249-9001-10

Recent Posts