วิธีค้นหาพิกัดอัตราอากรศุลกากร ( HS CODE )ขาเข้าด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต

ทรานสปีดขอแนะนำการค้นหาพิกัดอัตราอากรศุลกากร (HS CODE )ขาเข้าด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต เนื่องจากในแต่ละประเทศ  แต่ละเมืองย่อมมีประเภทของสินค้า  และวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไป  ทำให้แต่ละที่  อาจเรียกชื่อแตกต่างกันด้วย จึงต้องมีการคิดข้อกำหนดของประเภท  และชนิดสินค้าให้มีความเข้าใจตรงกันทั่วโลก  และมีความเป็นสากล  จึงมีการรวมกลุ่มกันขึ้นมา เพื่อกำหนดเกณฑ์ที่เรียกว่า  HS CODE (พิกัดศุลกากร)พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์  Harmonized System (HS) เรียกเต็มๆว่า “ระบบฮาร์โมไนซ์ เพื่อจำแนกประเภท   และกำหนดรหัสสินค้า” เป็นตัวเลข  6 หลัก กำหนดโดย World Customs Organization (WCO) โดยแบ่งออกเป็นหมวด ตอน ประเภท และประเภทย่อย ในการนำไปใช้ในงานจริง  เราจะใช้รหัสที่มีตัวเลข 11 หลักด้วยกัน  เรียกว่า “พิกัดรหัสสถิติ” (commodity code)  โดยที่ 6 หลักแรกจะเป็นเลขที่กำหนดโดย WCO และ 2 หลักถัดมาแสดงพิกัดฮาร์โมไนซ์อาเซียน ส่วนเลข 3 หลักหลังเป็นรหัสสถิติที่กำหนดโดยแต่ละประเทศ … Continue reading วิธีค้นหาพิกัดอัตราอากรศุลกากร ( HS CODE )ขาเข้าด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต