In Thai

บริษัท ทรานสปีด จำกัด จัดอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถขนส่งของบริษัทฯ หัวข้อการขับรถขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 เพื่อการสร้างมาตรฐานของการขับรถขนส่งที่ดีปลอดภัยและมีมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยในตัวสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจเมื่อใช้บริการขนส่งจากเรา

Recent Posts