บริการขนส่งสัตว์เลี้ยง

บริษัท ทรานสปีด จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาการส่งออกและนำเข้าสัตว์เลี้ยงของท่านอย่างครบวงจร (Live Animals) ตั้งแต่การเตรียมตัวสัตว์เลี้ยงจนกระทั่งนำส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัยด้วยทีมงานผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญลูกค้าสามารถเชื่อมั่นในทรานสปีดในเรื่องการใส่ใจเพื่อนตัวน้อยของลูกค้าตลอดทุกขั้นตอนการขนส่งและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยระหว่างการขนส่งสูงที่สุด

เงื่อนไขการส่งออกและนำเข้า

 • สัตว์เลี้ยงต้องมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป
 • ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
 • ต้องเป็นสายพันธ์ที่มีจมูกยาว แต่กรณีที่จมูกสั้นขึ้นอยู่กับสายการบินว่ารับขนส่งหรือไม่ เนื่องจากสายการบินจะไม่รับผิดชอบหากสัตว์เลี้ยงมีอาการป่วยหรือเสียชีวิต
 การเตรียมตัวทางการแพทย์สำหรับการส่งออก
 • เจาะเลือดตรวจ
 • ฝังไมโครชิพ
 • ฉีดวัคซีน

การเตรียมตัวทางการแพทย์สำหรับการนำเข้า

 • ผลตรวจเลือก
 • ใบรับรองสุขภาพจากประเทศต้นทาง
 • ใบอนุญาตการส่งออก
 หมายเหตุ
 • การเจาะเลือดตรวจ Vanipuncture ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางว่าใช้กฎระเบียบ EU หรือไม่ เช่น กลุ่มประเทศในยุโรปญี่ปุ่น ฮ่องกง เป็นต้น และหลังจากเจาะเลือดตรวจ สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็น 90-150 วัน
 • การเจาะเลือดตรวจโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Titer) ต้องส่งตรวจห้องทดลองต่างประเทศ เนื่องจากผลตรวจจากห้องทดลองในไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับและไม่สามารถออกใบรับรอง Rabie Titer ได้

 

ขั้นตอนการส่งออกสุนัขและแมวไปต่างประเทศ (Export procedures of dogs and cats)

1. เจ้าของสุนัขและแมวเตรียมเอกสารพื้นฐาน คือ ใบรับรองการฉีดวัคซีนโรคกลัวน้ำที่รับรองโดยสัตวแพทย์ ฉีดมาแล้วอย่างน้อย 30 วัน บางประเทศเท่านี้ก็พอแล้ว สัตว์ต้องมีอายุอย่างน้อย 4 เดือน
2. ถามกรมปศุสัตว์ของประเทศปลายทางว่าต้องใช้เอกสารใดอีก เพราะแต่ละประเทศต้องการไม่เหมือนกันถามได้จากสถานทูต หรือถามจากผู้นำเข้า เอกสารอื่นที่บางประเทศต้องการเพิ่ม เช่น ผลการตรวจเลือดหาเชื้อพิษสุนัขบ้า (จากห้องแลบในยุโรปเขาไม่รับผลเลือดจากห้องแลบของไทยส่งเลือดไปตรวจโดยผ่าน โรงพยาบาลสัตว์บางแห่ง) หมายเลขไมโคชิพ ใบเพ็ดดิกรี หลักฐานการขึ้นทะเบียนสัตว์กับสมาคม
3. ส่งเอกสารที่จำเป็นของแต่ละประเทศไปให้ผู้นำเข้า ส่งทางแฟกซ์หรืออี-เมล์ ผู้นำเข้านำเอกสารไปขอใบ Import permit
4. ให้ผู้นำเข้าส่งใบ Import permit มาให้เรา ทางแฟกซ์หรืออี-เมล์
5. เรานำใบ Import permit และ สุนัข แมว ไปตรวจสุขภาพและทำเรื่องส่งออกที่สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เขตปลอดอากร เพื่อขอใบ Export permit และใบรับรองสุขภาพสัตว์ (ขั้นตอนที่ 5 กับ 7 นี้ ถ้าเจ้าของสัตว์ไม่เดินทางไปด้วย ควรมีตัวแทน shipping ช่วยเดินเรื่องให้ เพราะต้องมีกำหนดเที่ยวบินด้วย)
6. เมื่อได้รหัสเที่ยวบินแล้ว เราต้องส่งรหัสนี้ไปให้ผู้นำเข้าไปติดต่อ confirm กับสายการบินก่อนจึงจะส่งออกได้
7. นำสุนัขส่งออก

http://www.freepik.com/free-photo/people-african-female-american-walk_1160271.htm”Designed by Freepik