In English, Thai
ที่มา  https://bit.ly/2RbIyco

ที่มา  https://bit.ly/2RbIyco

 

  ที่มา  https://bit.ly/39Zy2xr

ที่มา  https://bit.ly/39Zy2xr

 

เมื่อพุดถึงปืน บีบีกัน ซึ่งใช้ในทางกีฬา  หรือกิจกรรม OUT DOOR  หลายคนอาจจะคิดว่าสามารถนำเข้ามาได้เลย เพราะไม่ใช่อาวุธปืนจริง  แต่จริงๆแล้วผิดกฏหมาย  ถ้าไม่มีใบอนุญาตในการนำเข้า  หรือส่งออก

ตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน  เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490 ได้ให้ความหมายของ สิ่งเทียมอาวุธปืน  ว่าคือ สิ่งซึ่งมีรูป  และลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน

จากข่าวด้านบนจะเห็นว่ามีการลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีความผิดตามกฏหมาย

โดยสิ่งเทียมอาวุธ เป็นของต้องกำกัด  ซึ่งกฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร การนำเข้าและการส่งออกของต้องกำกัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากรด้วย

โดย อาวุธปืน กระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน ต้องทำเรื่องขออนุญาตกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย www.dopa.go.th

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตสั่ง นำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืน

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักการสอบสวนและนิติการ กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.บุคคลใดประสงค์จะสั่ง นำเข้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

2.ใบอนุญาตให้ค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน (แบบ ป.2) มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออก

3. นายทะเบียนท้องที่จะรวบรวมและพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อการใช้ดุลยพินิจเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวง พ.ศ. 2490 )คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 674/2490 และที่ 759/2494 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่นายทะเบียน

4. เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่า คำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดจะแจ้งยื่นผู้ยื่นคำขอทราบและแก้ไขไม่ได้ในทันที ให้จัดทำบันทึกความบกพร่อง และกำหนดระยะเวลาและลงนามทั้งสองฝ่ายไว้ในบันทึกนั้น

5. กรณีไม่อนุญาตนายทะเบียนท้องที่ แจ้งผลการพิจารณาและแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน 30 วัน

 

เคลียร์พิธีการ บีบีกัน

 

และเรา  บริษัททรานสปีด  ได้มีประสบการณ์ในการดำเนินพิธีการศุลกากร นำเข้าสิ่งเทียมอาวุธ  ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศในลักษณะของสัมภาระติดตัวผู้โดยสาย  และเมื่อเร็วๆนี้  ได้มีการนำเข้าผ่านไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ซึ่งในการนำเข้ามานั้นหากทำให้ถูกต้อง และใช้มืออาชีพในการดำเนินการ  ทุกอย่างก็จะราบรื่นไม่ติดปัญหาใดๆ  ซึ่งทางเรายินดีให้คำแนะนำ ปรึกษาเราได้นะครับ  

 

Recent Posts
Have a question?
Have a question?
Hi there! How can I help you today?
Connecting...
Thank you for visiting our website! None of our chat operators are available at the moment. Please fill out the form below and we will get back to you here shortly.
All of our chat operators are currently busy at the moment. Please try our chat again here in a few minutes.
:
:
:
Welcome to Transpeed! Do you have any questions?
:
:
Thank you for contacting Transpeed. This chat session has now ended.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad