In English, Thai

การนำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

พัสดุที่ถูกจัดส่งทางไปรษณีย์จากต่างประเทศ เมื่อเข้ามาในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการคัดแยกพัสดุเหล่านั้น ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

ประเภทที่ 1 พัสดุที่มีราคา ไม่เกิน 1,500 บาท

เป็นของที่ราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัย (ราคา CIF) ไม่เกิน 1,500 บาท หรือตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและ ไม่มีราคาในทางการค้า โดยไม่เป็นของต้องห้ามหรือต้องกำกัดในการนำเข้า จะได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิต และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำจ่ายให้ผู้รับต่อไป

 ประเภทที่ 2 พัสดุที่มีราคา ตั้งแต่ 1,500 บาท แต่ไม่เกิน 4,000 บาท (ราคา CIF)

ของที่ส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในคราวเดียวกัน  ไม่ว่าจะมีจำนวนกี่หีบห่อ  หากมีราคารวมกันไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด หรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย เป็นของต้องชำระอากร โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการเปิดตรวจของ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย และทำการประเมินราคา  และค่าภาษีอากรทุกประเภท เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบของให้ ทางไปรษณีย์ไทย นำจ่ายให้ผู้รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้ที่อยู่ของผู้รับ ผู้รับของต้องนำ “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ”  ไปชำระภาษีอากร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ตามที่ระบุในใบแจ้ง

ประเภทที่ 3 พัสดุอื่นๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ 2

พัสดุอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบของให้ ทางไปรษณีย์ไทย นำไปเก็บรักษาในโรงพักสินค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือส่งไปที่ สำนักงาน/ด่านศุลกากรแล้วแต่กรณี ผู้รับของ  นำ “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” ไปติดต่อรับของ และ ชำระภาษีอากร ณ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือสำนักงาน/ด่านศุลกากรที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯ ซึ่งเป็นด่านที่ใกล้กับผู้รับของมากที่สุด

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับของประเภทที่ 3 สามารถดำเนินการได้ 2 กรณี คือ

  1. กรณีของมีราคา เกินกว่า 40,000 บาท ผู้รับของจะต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าโดยการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ซึ่งส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า โดย TRANSPEED ได้รับการแต่งตั้งจากทางไปรษณีย์ไทย ให้เป็นผู้ให้บริการ Service Counter คอยให้บริการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย
  2. กรณีของมีราคา ไม่เกิน 40,000 บาท ผู้รับของไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและจัดเก็บค่าภาษีอากร ณ จุดเดียวกัน

 

 

นำเข้าผ่านไปรษณีย์ไทย

ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของ

 

หากมีข้อสงสัย สอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง  LINE OFFICIAL ACCOUNT ของทรานสปีด  ได้เลยนะคะทรานสปีดได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากไปรษณีย์ไทย เป็นผู้ให้บริการ SERVICE COUNTER และเป็นตัวแทนในการดำเนินพิธีการศุลกากร

 

 

ตัวแทนออกของ หรือ ชิปปิ้ง ควรเลือกอย่างไรดี

วิธีคำนวนภาษีอากรขาเข้า

 

Recommended Posts