In English, Thai

นำเข้าทางไปรษณีย์

การนำเข้าของ หรือพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศ ทางไปรษณีย์

จะถูกคัดแยกพัสดุออกเป็น 3 ประเภท และ ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ดังนี้

พัสดุนำเข้าทางไปรษณีย์

พัสดุนำเข้าทางไปรษณีย์

 

ประเภทที่ 1 คือ ของที่แต่ละหีบห่อมี ราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยด้วยแล้ว (ราคา CIF) ไม่เกิน 1,500 บาท

หรือตัวอย่างสินค้าที่ใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและ ไม่มีราคาในทางการค้า และ ไม่เป็นของต้องห้ามหรือต้องกำกัดในการนำเข้า

ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า เนื่องจากได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิต และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบ ให้ทางไปรษณีย์ไทยนำจ่ายให้ผู้รับตามที่อยู่หน้าพัสดุ

ประเภทที่ 2 คือ ของที่นำเข้า หรือพัสดุที่ส่งมาจากต่างประเทศ ทางไปรษณีย์

ในคราวเดียวกัน ไม่ว่าจะมีจำนวนกี่หีบห่อ หากมีราคา FOB (Free On Board) รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท และต้อง ไม่เป็น ของต้องห้ามต้องกำกัด หรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย ถือเป็นของต้องเสียภาษีนำเข้า โดยของประเภทนี้ เจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดตรวจของต่อหน้าเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย  จากนั้นจะประเมินราคาและค่าภาษีอากรทุกประเภท เจ้าหน้าที่ศุลกากรส่งมอบของให้ไปรษณีย์ไทย เป็นผู้นำจ่ายให้ผู้รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้ที่อยู่ของผู้รับ โดยผู้รับของ นำ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ที่ระบุที่ทำการไปรษณีย์ให้ไปติดต่อรับของ / ชำระภาษีอากร ไปชำระภาษีอากร ณ ที่ทำการไปรษณีย์  หรือชำระผ่าน  https://international.thailandpost.com/

ประเภทที่ 3 ของอื่นๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ 2  

เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบของให้ ไปรษณีย์ไทย เพื่อนำไปเก็บรักษาในโรงพักสินค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือส่งไปที่ สำนักงาน/ด่านศุลกากรแล้วแต่กรณี ผู้รับของนำ “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” ไปติดต่อรับของ / ชำระภาษีอากร ณ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หรือสำนักงาน/ด่านศุลกากรที่ระบุไว้ในใบแจ้งฯ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับของประเภทที่ 3 สามารถดำเนินการได้ 2 กรณี คือ

  1. กรณีของมีราคา FOB เกินกว่า 40,000 บาท ผู้รับของจะต้องจัดทำ ใบขนสินค้าขาเข้า โดยการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ซึ่งส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า โดยมีผู้ให้บริการ Service Counter คอยให้บริการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ซึ่งทรานสปีด มีบริการ Service Counter อยู่ที่ศูนย์ไปรษณีย์ด่วน หลักสี่
  2. กรณีของมีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท ผู้รับของไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและจัดเก็บค่าภาษีอากร ณ จุดเดียวกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ID LINE @transpeed1986

ID LINE @transpeed1986

ขอบคุณข้อมูล กรมศุลกากร

 

Recommended Posts