In Thai

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2559
โดยผู้บริหารได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงานของบริษัทฯทุกคน จึงได้จัดให้มี
การตรวจสุขภาพทุกปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินตามนโยบายและมาตรฐานของบริษัทฯ

Recent Posts