In English, Thai

จริงๆแล้วพระพุทธรูป และ รูปเคารพ ที่ทำขึ้นมาใหม่   รวมถึงโบราณวัตถุจำลองหรือที่ผลิตขึ้นใหม่ สามารถส่งหรือนำออกราชอาณาจักรได้

แต่ด้วยความที่เป็นของต้องกำกัด  คือเป็นของที่ต้องทำการขอใบอนุญาตก่อนทำการส่งออก  หรือนำออกนอกราชอาณาจักร

ตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง(ฉบับที่ ๒๙)  พ.ศ. ๒๕๐๙ ห้ามมิให้ผู้ใดส่งออก

ไปนอกราชอาณาจักรซึ่งเทวรูป ชิ้นส่วนของเทวรูป พระพุทธรูปและชิ้นส่วนของพระพุทธรูป ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องแล้วเนื่องจาก  เพื่อป้องกันการลักและ การทำลายพระพุทธรูปและเทวรูปออกเป็นชิ้นส่วน เพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

แต่ถ้าอายุไม่เกิน ๕ ปี ก็ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องมีหลักฐานยืนยัน

 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต

 

 

 

ขั้นตอนการส่งออก พระพุทธรูป

หมายเหตุ

1. ส่งออกพระพุทธรูปได้ หากนำไปเพื่อการสักการะบูชา การศึกษาวิจัย เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ และเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม หรือโบราณคดี โดยส่งได้ครั้งละไม่เกิน 5 องค์ หรือ 5 ชิ้น

2. เทวรูปสามารถส่งออกได้ แต่ถ้าอธิบดีพิจารณาเห็นว่าเป็นของชิ้นดีควรสงวนไว้ในประเทศ ไม่อนุญาตให้ส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร

3. ชิ้นส่วนของพระพุทธรูปและรูปเคารพในพระพุทธศาสนา  ที่สร้างไม่ครบองค์ประกอบ หรือมีสภาพชำรุด  ไม่สามารถอนุญาตให้ส่งหรือนำออกนอกราชอาณาจักร แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตรวจพิสูจน์ของกรมศิลปากร 

 

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาดำเนินการขอใบอนุญาตส่งออกเอง  สามารถให้ทรานสปีดเป็นผู้ดำเนินการแทนให้ได้  ติดต่อ  0-2249-9001-10

 

 

 

 

Recent Posts
Have a question?
Have a question?
Hi there! How can I help you today?
Connecting...
Thank you for visiting our website! None of our chat operators are available at the moment. Please fill out the form below and we will get back to you here shortly.
All of our chat operators are currently busy at the moment. Please try our chat again here in a few minutes.
:
:
:
Welcome to Transpeed! Do you have any questions?
:
:
Thank you for contacting Transpeed. This chat session has now ended.
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad