In English, Thai

กรมศุลกากรได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล เรื่อง การนำเข้าของที่ได้รับบริจาค (ได้แก่ ของที่นำเข้ามาหรือ ส่งออกไปเพื่อบริจาค เป็นการสาธารณกุศลแก่ประชาชน โดยผ่านส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศล หรือเป็นของที่นำเข้ามาเพื่อให้แก่ส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือองค์การสาธารณกุศล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนดด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นอากรของที่ได้รับบริจาคเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การขออนุญาตนำเข้าของที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานราชการตามกฎหมายในเรื่องนั้น (เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาารและยา เป็นต้น)

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ ขั้นตอนดำเนินการในการยกเว้นอากร ของบริจาค ตามประเภท 11 ภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกเว้นอากรของบริจาค

ยกเว้นอากรของบริจาค

Recommended Posts